استقرار نظام نگهداری و راهبری

- طراحی و استقرار
تدوین پروسه و روال های مورد نیاز برای نگهداری و راهبری مرکزداده بر اساس ماموریت آن و با استفاده از استاندارد های بین المللی مانند BICSI009

- آموزش نیروی انسانی
ارتقاء سطح مهارت پرسنل مرکز داده و آموزش اجرای روال های تدوین شده

- بازرسی مستقل
بررسی صحت اجرای روال ها و کیفیت انجام امور مربوط به راهبری و نگهداری و تهیه گزارش

- استقرار سیستم های
DataCenter Infrastructure Management (DCIM)

deployment