در این بخش تازه ترین اسناد و استاندارد های مربوط به نگهداری و راهبری مرکزداده جهت دانلود قرارخواهد گرفت

چک لیست های نگهداری مرکز داده بر اساس DCOS


DCOS Check List