مشاور مرکز داده

- طراحی
مشاور در حوزه طراحی زیرساخت های مرکز داده بررسی و Audit طراحی های انجام شده جهت تطابق با استاندارد تهیه RFP و بررسی فنی شبیه سازی نرم افزاری طراحی مراکز داده

- ساخت و اجرا
نظارت بر انجام عملیات اجرایی جهت اطمینان از تطابق با طراحی اصالت سنجی و صحت سنجی تجهیزات زمانبندی و کنترل پروژه

- عارضه یابی و بهبود
بررسی وضعیت فعلی مرکز داده و مشخص کردن نقاط ضعف تهیه پلان بهبود با توجه به حساسیت مرکز داده و حفظ Uptime نظارت بر اجرای فرایند بهبود

consultant e1611161721732